Browsing Tag

PC AutoSave

วิธีส่งรูปภาพจากกล้อง Fujifilm ไปยังคอมพิวเตอร์ผ่านสัญญาณ Wi-Fi

สำหรับผู้ใช้กล้องฟูจิสามารถส่งภาพจากกล้องไปยังคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยสัญญาณไวไฟจากเราท์เตอร์ได้ ด้วยการลงโปรแกรม PC AutoSave มีให้โหลดฟรีทั้ง Mac และ Windows